Friday, March 31, 2017

पळसपान...झाडांच्या रांगात चंदेरी, खुपसे मान आभाळ बिलोरी
गावात सोनवर्खी पानाफुलांच्या, रंगे पंगत उन्हाची 

हळदगाणं केशरमातीचं, गुंजे सुकल्या शेत शिवारी 

देठ हिरवं मातीच्या कुशीतलं, हसते खुदकन गाली

स्वप्न हिरवाईचेच घाले रुंजी, ओसाड माळरानी ...
गोंदवून रखरखीत वैशाख, नितळ कमनीय अंगी

घाले साद अलवार, माझ्या घायाळ पळसपानांतुनि !!   - समीर गायकवाड.