Friday, January 20, 2017

हिशोब ....पैंजणसाज गीतांना चढवताना रागदारीस नकळत भुलवशील,

पण चुरगळून पडलेल्या मोगरयास कसे हाताळशील ?

पानात अडकलेल्या गंधवेणा वाऱ्याच्या अल्वार सोडवशील,

पण उधळून विखरलेल्या परागकणांना कसे आवरशील ?

डोहात रुतलेल्या चांदणचकव्यास हलकेच विरघळवशील,

पण डोळ्यात उतरलेल्या धुंदचांदण्याचे काय करशील ?

मेघांत अडकलेली स्वप्नांची किरणे अलगद सोडवशील,

पण दिल्या घेतल्या आणाभाकांचे प्रतिबिंब कसे पुसशील ?    

गद्दार वचनांना सुक्तात गुंफताना भावार्थाची फोडणी देशील,

पण शब्दांनी केलेल्या फंदफितूरीला कसे लपवशील ?    

कत्लेआम करताना घातकी सुरयांना सहज धार लावशील,

पण चिंधडया उडालेल्या काळजाची विल्हेवाट कशी लावशील ?        

विकताना शपथांना साज इमानदारीचे हळूच चढवशील,

पण अखेरचा हिशोब करताना कुटील उत्तर काय देशील ?- समीर गायकवाड.