Monday, January 16, 2017

आस ...आकाशाच्या देहात खुलती मेघांची झुंबरे

निळाईत विहरती आठवणींचे पक्षी

डोळ्यात उतरुनी शोधिती तस्बीर तुझी मोरपंखी,

नजरेतला आरस्पानी मेघमल्हार किनखापी !

कललेला सूर्य माथ्यावरुनी गाई तुझीच विराणी. 

अजुनि दिशा धुंदलेल्या तुझ्या त्या अबोली देहगंधाने

भेगाळल्या मातीच्या अंकुरात दिसशी

तू गायीच्या दमट डोळा

न पुसले तुझे ठसे शुष्क पाऊलवाटेवरचे

नुठले तरंग थिजलेल्या सैरभैर वाऱ्यावर

अवचित तू येशील परतुनी,
मन बसले आस लावूनी ....