Tuesday, December 13, 2016

अर्थ .....


वारच करायचे होते तर मूक हायाचे नव्हते
कोट छातीचा केला सता, स्मित ओठी झळकले सते !

घरच सोडायचे होते तर पत्ते दयावयाचे नव्हते
खेळ रस्त्यांचा केला सता, ठसे मनात उमटले सते !

चालच करायची होती तर कधी लपवावयाचे नव्हते
ताण डोळ्यांना दिला सता, बिंब मनात उतरले सते !

वचने मोडायचीच होती तर शब्द फुलवायचे नव्हते
छंद जीवाला लावला सता, मोल शपथेस राहिले सते !

धोकेच दयायचे होते तर स्वप्न रंगवावयाचे नव्हते 
खोट्या आशेवर जगलो सतो, अर्थ नात्यांना राहिले सते !

- समीर गायकवाड