Sunday, November 20, 2016

सर्गातली माय ...


करडू लोचते कासेला
पिलू मायवेडे बघे वाकुनी
धार लागे आचळाला
व्हट इवलूशे जाती सुकूनी
भूक लागे पिलाला
धुंडाळे माईला चित बावरुनी
पाणी येई डोल्याला
सर्गात माय रडे धाय मोकलुनी
पान्हा फुटे छातीला
कान्हा माझा जाई भूकेजूनी !


- समीर गायकवाड.